Haucon Norge AS
Meny

Miljø

MILJØPOLICY

HauCon Norge AS skal gjennom vår størrelse i markedet være med på å bidra til en bedring i klimaavtrykket i byggebransjen. Samtidig skal vi være bevisst på miljøpåvirkninger vår egen drift medfører, og ha klare mål for å redusere dette.

For bransjen ønsker vi å kunne tilby mer miljøvennlige produkter i de tilfeller dette kan fremskaffes, og aktivt søke opp alternativ og påvirke våre leverandører til å utvikle dette.

HauCon Norge AS er sertifisert ISO14001-2015 og forplikter oss dermed til å redusere vår negative påvirkning på miljøet. Ved hjelp av miljøstyringssystemer sikrer vi kontinuerlig forbedring og bidrar aktivt til følgende:

- Gi svar til interesseparter som etterspør dokumentasjon på selskapets miljøprestasjoner
- Rapportere relevant informasjon til alle som etterspør opplysninger om HauCon Norge AS sin miljøpåvirkning
- Våre miljømål, som er satt innenfor:

- Transport
- Produktvalg
- Energibruk

Vi har detaljerte planer innenfor hvert av disse områdene, og overvåker og analyserer disse. Og gjør nødvendige tiltak for å nå målene.

Vi skal sikre at vi etterlever de kravene som gjelder for oss som virksomhet, være seg FNs bærekraftsmål, bransjestandarder for bygg og anlegg, myndighetskrav og lover, samt forventninger fra andre interessenter.

HauCon Norge AS sine retningslinjer for miljøstyring stiller også krav til identifisering av alle vesentlige miljøaspekter i tillegg til overordnete prinsipper basert på ISO14001, og hvordan dette skal håndteres, følges opp og rapporteres. HauCon har en klar visjon om høy fokus på arbeidet knyttet til HMS og ytre miljømålsetting, med en tydelig definert retning for vår miljøpolitikk. I henhold til standarden fremmer HauCon sin miljøpolitikk ovenfor sine avtalepartnere og oppfordrer alle til å støtte fullt ut de målsetninger, sikringstiltak og prosedyrer som omfattes av dette.

Sertifiseringsorgan: DNV
Sertifikat ISO14001-2015: Klikk her


BREEAM NOR

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. HauCon innehar høy kompetanse rundt BREEAM og er leverandør til mange kundeprosjekter som omfattes av miljøklassifiseringen.

Spørsmål om BREEAM?
Kontakt dokumentasjonsansvarlig:

Robert Kristensen-Devik